Våra villkor

Användarvillkor

Dessa Användarvillkor gäller från och med 2019-03-13.

01. Begrepp och definitioner

Krabbans Auktioner: The silver ball AB
Hemsidan: Krabbans Auktioners hemsida, www.krabban.se
Tjänsten: Med Tjänsten avses den internetbaserade marknadsplats som tillhandahålls av Krabbans Auktioner på Hemsidan.
Objekt: Ett eller flera föremål som auktioneras ut på Tjänsten under samma objektsnummer
Kund: En person som har registrerat sig för användning av Tjänsten och därmed kan använda Tjänsten för att köpa ett objekt.
Köpare: Den Kund som lagt det vinnande budet.
Säljare: Den person för vars räkning Krabbans Auktioner har åtagit sig att sälja ett objekt.
Reservationspris: Det pris för under vilket säljaren inte kan tänka sig att sälja ett visst objekt.
Användarvillkor: Detta avtal som utöver tvingande lagstiftning reglerar Kundens användande av Tjänsten.

02. Registrering

För att kunna delta i budgivning och köpa Objekt på Tjänsten måste Kunden registrera sig till Tjänsten genom att fylla i det registreringsformulär som finns på Hemsidan. För att fullgöra registreringen måste Kunden lämna sitt samtycke till Användarvillkoren genom att markera rutan ”Jag har läst och godkänt användarvillkoren” i slutet på registreringsformuläret. Genom att lämna sitt samtycke åtar Kunden sig att följa Användarvillkoren.
Kunden är skyldig att ange korrekta och fullständiga person- och kontaktuppgifter och ansvarar också för att hålla informationen uppdaterad, t.ex. vid flytt eller byte av e-postadress. Om ett företag registreras som Kund ska registreringen göras av en fysisk person med rätt att binda företaget till Användarvillkoren. Denna fysiska person ska även anges som kontaktperson för företaget. Personer som är under 18 år, personer med begränsad rättshandlingsförmåga eller Kunder som har stängts av, temporärt eller permanent, från Tjänsten har inte rätt att delta i budgivning eller köpa Objekt som erbjuds på Tjänsten. Kunden har endast rätt att delta i budgivning och köpa Objekt från Tjänsten genom att använda sina egna användaruppgifter och Kunden ansvarar själv för alla bud och handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn. Kunden ska på bästa sätt se till att lösenordet hålls hemligt och inte avslöjas för tredje man. Om det föreligger misstanke om att lösenordet har kommit till känna för någon utan behörighet måste lösenordet omedelbart ändras. Kunden har inte rätt att låna ut, överföra eller sälja sitt användarkonto, lösenord eller övriga uppgifter varmed budgivning sker i Kundens namn till tredje man.

03. Integritet

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Krabbans Auktioner samlar in och hanterar personuppgifter. Personuppgifter är information som kan koppla Kunden till en fysisk person. De uppgifter som samlas in är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Krabbans Auktioner hanterar även annan information som Kunden lämnat vid sina kontakter med Krabbans Auktioner, exempelvis betalningsuppgifter.

Hur samlas uppgifterna in?

Personuppgifterna samlas in när Kunden registrerar sig till Tjänsten och själv lämnar uppgifterna samt informerats om och givit sitt samtycke till att uppgifterna behandlas enligt dessa Användarvillkor. Krabbans Auktioner samlar även in annan information som Kunden lämnat vid sina kontakter med Krabbans Auktioner.

Vad används uppgifterna till?

 1. Tillhandahållande av tjänsten
  Krabbans Auktioner hanterar personuppgifter i den omfattning det behövs för att kunna identifiera Kunden och fullfölja sitt avtal med Kunden om leverans av tjänster och produkter. Exempelvis behandlas personuppgifter för administration av Kundens köp och försäljning, fakturering och utbetalning samt support av Tjänsten. Behandlingen ovan är en förutsättning för att Krabbans Auktioner ska kunna tillhandahålla Tjänsten och den rättsliga grunden är Fullgörande av avtal.
 2. Kommunikation om tjänsten
  Krabbans Auktioner behandlar personuppgifter vid övrig kommunikation med Kunden exempelvis för att informera Kunden om service och uppdatering av Tjänsten, förändringar i Användarvillkoren samt ändrade adresser och öppettider. Behandlingen utförs i syfte att förbättra Tjänstens tillgänglighet för Kunden samt Kundens upplevelse av Tjänsten och den rättsliga grunden är Berättigat intresse.
 3. Nyhetsbrev
  Krabbans Auktioner behandlar vissa personuppgifter i syfte att marknadsföra Krabbans Auktioners produkter och tjänster samt på Tjänsten utauktionerade föremål till Kunden genom e-postutskick, så kallade Nyhetsbrev. Behandlingen är nödvändig för all typ av kommunikation med Kunden och den rättsliga grunden är Berättigat intresse.
 4. Efterlevnad av lagar
  Krabbans Auktioner behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Exempel på detta är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla skyldighet enligt bokföringslagen. Den rättsliga grunden är Rättslig förpliktelse.
 5. Förhindra missbruk av Tjänsten
  Krabbans Auktioner behandlar personuppgifter för att upptäcka eller förhindra en användning av Tjänsten som strider mot Användarvillkoren. I syfte att förhindra missbruk av Tjänsten kan Kunden, exempelvis vid utebliven betalning, bli föremål för automatiskt beslutsfattande som leder till temporär eller permanent avstängning från Tjänsten. Den rättsliga grunden är Fullgörande av avtal.

Hur länge sparas uppgifterna?

Om inget annat anges nedan sparas Kundens uppgifter så länge kunden är registrerad till Tjänsten och regelbundet använder Tjänsten. Vid inaktivitet i tre år raderas Kundens uppgifter förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid, exempelvis enligt bokföringslagen. De personuppgifter som Krabbans Auktioner hanterar på grund av rättslig förbindelse sparas så långe som den aktuella lagen kräver. Vid obetald fordran sparas uppgifterna tills det att fordran är reglerad.

Vilka uppgifter lämnas ut?

Krabbans Auktioner kan komma att lämna ut information, däribland personuppgifter, till tredje part vid exempelvis köp av tjänster såsom webbhotell och verktyg för nyhetsbrevutskick. Uppgifter kan också komma att lämnas till brottsbekämpande myndighet enligt lag och myndighetsbeslut.

Hur skyddas uppgifterna?

Krabbans Auktioner vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda alla insamlade uppgifter. All intern behandling av personuppgifter är reglerad och de anställdas tillgång till uppgifterna begränsad.

Dina rättigheter

 1. Rätt till information
  Kunden har rätt att vid insamling av personuppgifter samt på Kundens begäran kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Krabbans Auktioner behandlar. Begäran ska vara skriftlig och personligt undertecknad av Kunden. För snabbare hantering ombeds Kunden specificera vilka uppgifter Kunden vill ha tillgång till. Begäran skickas till Personuppgiftsansvarig enligt adress nedan.
 2. Rätt till rättelse
  Kunden har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Kunden har också rätt att komplettera med personuppgifter som av Kunden anses vara relevanta men saknas. Om uppgifter rättas på Kundens begäran har Krabbans Auktioner skyldighet att informera dem som Krabbans Auktioner har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter har rättats.
 3. Rätt till radering
  Kunden har rätt att be att uppgifterna om Kunden raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:
  1. Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  2. Om behandlingen grundar sig enbart på Kundens samtycke och Kunden återkallar samtycket
  3. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och Kunden motsätter sig att uppgifterna behandlas
  4. Om Kunden motsätter sig den personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än Kundens intresse
  5. Om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen
  6. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighetOm uppgifter har raderats på Kundens begäran kommer Krabbans Auktioner att informera dem som Krabbans Auktioner har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter har raderats. Krabbans Auktioner kommer dock inte att göra detta om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.
 4. Rätt till begränsning av behandling
  Kunden har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när Kunden anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan Kunden även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.
 5. Dataportabilitet
  Kunden har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). För att Kunden ska kunna nyttja sin rätt till dataportabilitet måste Kundens begäran avse sådana personuppgifter som Kunden själv har lämnat och som Krabbans Auktioner behandlar med stöd av samtycke från Kunden eller för att uppfylla avtalet med Kunden. Kunden har dock inte rätt att flytta sina personuppgifter om Krabbans Auktioners behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.
 6. Rätt att göra invändningar
  Kunden har rätt att invända mot den behandling av personuppgifter som Krabbans Auktioner gör med stöd av intresseavvägning. Kunden behöver då specificera vilken behandling som invändningen riktar sig mot. Vid sådan invändning får Krabbans Auktioner endast fortsätta utföra behandlingen om det kan visas att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än Kundens intressen. Om Kundens personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har Kunden alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.
 7. Automatiserat beslutsfattande
  Kunden har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder för Kunden eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.
 8. Klagomål
  Om Kunden anser att Krabbans Auktioner behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan klagomål lämnas till Datainspektionen.
 9. Skadestånd
  Om Kunden har lidit skada på grund av att dennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan Kunden ha rätt till skadestånd. Kunden kan då begära skadestånd från Krabbans Auktioner den personuppgiftsansvarige eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Nedan angiven är personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av personuppgifter på Krabbans Auktioner. Det är även hit Kunden kan vända sig för att utöva sina rättigheter eller framföra klagomål:

Krabbans Auktioner
c/o The Silver Ball AB
Charlie Norberg
Baragatan 4
212 28 Malmö
Tel. 073-5055189

04. Användning av Tjänsten

Krabbans Auktioner lämnar inga garantier för en kontinuerlig eller säker tillgång till Tjänsten. Faktorer såsom driftstörningar, underhåll och andra omständigheter kan störa Tjänstens tillgänglighet. Krabbans Auktioner ansvarar inte heller för skador som kan uppstå genom att Kunden inte har tillgång till Tjänsten, t.ex. genom utebliven möjlighet att delta i budgivning. Krabbans Auktioner äger full rätt men har inte skyldighet att ogiltigförklara auktioner, såväl påbörjade som pågående och avslutade, som inte kan eller har kunnat fullföljas p.g.a. tekniska problem. Krabbans Auktioner har rätt att stänga av en Kund från Tjänsten, både temporärt och permanent om Kunden har förfallna fakturor, inte har hämtat ut köpta Objekt inom avsatt tid eller på andra sätt brutit mot Användarvillkoren. En Kund som har blivit avstängd från Tjänsten har inte rätt att åter registrera sig som Kund, inte heller använda sig av Tjänsten via en annan Kunds inloggningsuppgifter. Krabbans Auktioner förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande revidera, uppdatera eller upphöra med att tillhandahålla Tjänsten.

05. Objektsbeskrivning och Utropspriser

Alla Objekt som läggs ut till auktion har ett utropspris, en ungefärlig värdering, av Objektets värde. Utropspriset är en marknadsbaserad uppskattning och ska endast ses som vägledande. Slutbudet kan komma att både över- och understiga utropspriset. Varje Objekt beskrivs övergripande på Hemsidan i objektsbeskrivningen. Kunden ansvarar själv för att innan budgivningen undersöka och bedöma det aktuella Objektets skick samt kontrollera om eventuella tillbehör inkluderas. Uppgifter som anges i beskrivningen kan komma att ändras eller kompletteras om ny information av betydande art har blivit känd. Ändringar och kompletteringar publiceras i förekommande fall i respektive beskrivning. Om dessa ändringar och/eller komplettering är av betydande art förbehåller sig Krabbans Auktioner rätten att ta bort Objektet från auktionen och att återföra Objektet med nytt utropspris, beskrivning och bild. Alla längdangivelser är centimeter om inget annat anges.

06. Budgivning och Köp

Endast registrerade Kunder som har lämnat sitt godkännande till Användarvillkoren och inte fått sitt användarkonto spärrat har möjlighet att lägga bud. Bud lämnas genom att Kunden loggar in med sina användaruppgifter på Hemsidan, antingen på distans eller genom dator som finns tillgängliga i vår visningslokal. Budgivning sker enligt förutbestämda prisintervall och alla tillgängliga bud visas i den rullgardinsmeny där budet anges. Varje auktion har tilldelats en sluttid. Vinnande budgivare är den som vid avslutad auktion har lagt det högsta budet om detta är lika med eller högre än ett eventuellt Reservationspris. Om det vid auktionens avslut ligger två lika höga bud vinner den budgivare som lade budet först. Om ett bud registreras när det återstår mindre än tio minuter till auktionens avslut förlängs den återstående tiden med 2 minuter. I det fall ett Reservationspris förekommer på ett Objekt kommer bud under Reservationspriset att visas i rött under budhistorik. Detta indikerar att budet är lagt men att budet inte överstiger reservationspriset. Endast bud lika med eller högre än reservationspriset kan leda till att budgivaren vinner auktionen. Budgivning kan ske på två sätt:

Manuell budgivning

Vid manuell budgivning följer Kunden auktionen på egen hand och bestämmer om och när Kunden vill lägga ett bud samt på vilken nivå budet ska ligga. Lägsta möjliga bud är det som står angivet i rullgardinsmenyn ”Lägg ditt maxbud”.

Automatisk budgivning och maxbud

Vid automatisk budgivning lägger Kunden ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Objektet, exklusive slagavgift och provision. Detta startar en automatisk tjänst som för Kundens räkning bjuder så förmånligt som möjligt upp till det angivna maxbudet. Det vinnande budet kan således bli lägre än det angivna maxbudet. Om Objektet är belagt med ett Reservationspris kommer den automatiska tjänsten att bjuda upp till Reservationspriset eller till maxbudet beroende på vilket som kommer först. Om Kunden leder budgivningen kan Kunden välja att höja sitt eget maxbud utan att det påverkar den aktuella budnivån.

Kunden får inte bjuda på Objekt inlämnade till försäljning av Kunden själv i syfte att manipulera budgivningen, antingen själv eller via ombud. Om Kunden, oavsett anledning, bjuder på och köper Objekt inlämnade till försäljning av Kunden själv är Kunden skyldig att betala samtliga köp- och säljavgifter inklusive provisioner och slagavgifter samt kan komma att bli avstängd. Samtliga bud, inklusive maxbud är bindande och kan inte ändras eller dras tillbaka. Krabbans Auktioner och den Kund som lagt det vinnande budet (Köparen) anses ha ingått ett bindande avtal vid tiden för auktionens avslut. Du ansvarar själv för att kontrollera om ditt lagda bud lett till köp och denna information erhålls via Tjänsten genom inloggning på Hemsidan eller i någon av Krabbans Auktioners visningslokaler. Ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen, dvs. en rätt för konsumenter att frånträda avtal ingångna på distans gäller inte då det alltid ges möjlighet att undersöka Objektet innan auktionen samt lägga bud på Objektet i våra visningslokaler.

07. Provision, avgifter och betalning

Alla priser och avgifter anges i SEK. För varje köpt Objekt tillkommer utöver det vinnande budet en provision samt en slagavgift enligt gällande prislista som Kunden i enlighet med godkännandet av Användarvillkoren förbinder sig att betala. Kunden kan även komma att bli betalningsskyldig för följerätt/droit de suite om Objektet omfattas av detta, se nedan. Senast sju dagar efter avslutad auktion måste Kunden erlägga full betalning för sitt köp till Krabbans Auktioner vilket omfattar det vinnande budet, provision och slagavgift. Betalning av köpavgift för Objekt kan ske i samband med avhämtning. Betalning som sker via bank erhålls bevis på betalning elektroniskt via Tjänsten. Observera att det vid banköverföring via internet kan dröja upp till fyra bankdagar innan betalningen har kommit mottagaren tillhanda och vunna Objekt kan inte lämnas ut till Köparen innan betalningen är verifierade av Krabbans Auktioner. Om full betalning inte erläggs i rätt tid har Krabbans Auktioner rätt att av köparen kräva fullgörelse samt påföra påminnelseavgift och lagstadgad dröjsmålsränta. Om full ersättning inte erhållits inom 14 dagar efter auktionens avslut har Krabbans Auktioner rätt att häva köpet. Vid hävt köp har Krabbans Auktioner rätt att sälja om Objektet utan att först underrätta Köparen om detta. Krabbans Auktioner förbehåller sig rätten att själv bestämma valet av påföljd gentemot en Köpare som inte betalar i rätt tid. Säljarens intresse ska dock beaktas i skälig omfattning.

08. Följerätt

Enligt lagen om upphovsrätt (SFS1960:729) kan en särskild avgift, följerätt, tillkomma vid vidareförsäljning av konstnärliga verk. Följerätt eller droit de suite är en ersättning till upphovsrättsmannen eller dennes arvinge som gäller upp till 70 år efter upphovsrättsmannen död. Ersättningen är mellan 0,25 % och 5 % och baseras på försäljningssumman före provision. Följerätt utgår endast om försäljningssumman före provision överstiger en tjugondel av gällande prisbasbelopp vilket 2015 motsvarar 2 225 SEK. Om ett Objekt är omfattat av följerätt anges detta i respektive beskrivning på auktionssidan.

09. Avhämtning och transport

Hämtning av köpta Objekt ska ske senast sju kalenderdagar efter avslutad auktion och kan ske först efter att Säljaren samt Krabbans Auktioner har erhållit full betalning. Objektet kan hämtas i den visningslokal som angivits i Objektets beskrivning. Objektet kan också mot den transportavgift som angivits i beskrivningen eller överenskommet med Krabbans Auktioner skickas till köparen. Kunden ansvarar själv för att kontrollera när sista dag för avhämtning utlöper. Efter sista avhämtningsdag tillkommer en lageravgift. Kunden kan själv ingå avtal med en extern speditör för att beställa transport. Alla transportavtal ingås direkt mellan Kunden och vald speditör. Om Kunden beställer transport med en extern speditör måste Kunden informera Krabbans Auktioner om detta för att undvika eventuella lageravgifter. Krabbans Auktioner ansvarar inte för skador och felaktigheter på Objektet som uppkommer under hantering eller transport utförd av extern speditör. Mindre Objekt kan beställas direkt till din hemadress som brev eller postpaket. Kostnaden för detta anges i aktuell prislista under Transport. Beställning av köpta Objekt till hemadressen som brev eller postpaket ska göras senast sju kalenderdagar efter avslutad auktion. Om Köparen inte hämtar betalt Objekt inom 3 månader efter uppmaning har Krabbans Auktioner rätt att sälja Objektet i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (SFS 1985:982). Intäkten av försäljningen kommer i första hand gå till att täcka eventuella obetalda fordringar såsom exempelvis obetalda lageravgifter. Eventuellt överskott kommer att utbetalas till Köparen. När Objektet har avhämtats av Kunden, ombud för Kunden eller av Kunden anlitad speditör övergår risken och ansvaret för Objektet på Köparen.

10. Användande av cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som sparas på webbplatsbesökarens dator. Syftet med cookies är bl.a. att underlätta för besökaren och öka användbarheten på en webbsida. Krabbans Auktioners hemsida använder sig av s.k. session cookies för att låta besökaren/Kunden förbli inloggad under användning av Tjänsten. Session cookies lagras endast i datorns primärminne och gäller endast till det att kunden loggar ut eller stänger webbläsaren. Kunden kan själv välja att acceptera och ta emot cookies eller neka till detta genom inställningar på sin webbläsare. Om Kunden väljer att avaktivera cookies så kan kvaliteten och tillgängligheten till delar av Hemsida försämras.

11. Ansvar för fel

Allt gods säljs i befintligt skick. Det innebär att Kunden har en undersökningsplikt av det Objekt som Krabbans Auktioner står som kommissionär för. För att Kunden ska kunna tillgodose sin undersökningsplikt har Krabbans Auktioner visningar av de Objekt som säljs. Vilken dag, tid och på vilken plats visningen sker annonseras på Webbplatsen. Kunden rekommenderas att besöka visningen och noggrant undersöka och bedöma Objektets värde, tillstånd och skick före auktionen och innan budgivning. Alla Objekt är begagnade om inte annat anges. Samtliga fotografier av Objektet ska endast användas till syfte att identifiera Objektet och kan inte användas för avgörande av dess utförande och skick. Text i objektsbeskrivningen och information om t.ex. ålder, ursprung, skick, upphovsman och äkthet ska endast ses som vägledande vid Kundens undersökning av Objektet. Krabbans Auktioner ansvarar inte för ofullständiga eller felaktiga beskrivningar om inte felet är av betydande omfattning. Vid väsentliga felaktigheter som gör objektsbeskrivningen direkt vilseledande kan detta ligga till grund för hävning av köpet. Det kan förekomma avvikelser mellan hur Objektet ser ut i verkligheten och hur det ser ut på bild, främst beroende på skiftande ljusförhållanden och färgåtergivning på datorskärmar. Krabbans Auktioner ansvarar inte för skador och defekter som är naturliga i förhållande till Objektets ålder och art såsom naturligt slitage och åldrande. Krabbans Auktioner ansvarar inte för funktionen hos ur, urverk, mekaniska, el- eller batteridrivna föremål, inte heller för funktionen hos bruksföremål, verktyg, redskap, cyklar eller motorfordon. Om Krabbans Auktioner ansvarar för fel eller brist på Objektet ska Krabbans Auktioner antingen avhjälpa felet, ge Köparen ett prisavdrag som motsvarar felet med hänsyn tagen till det slutgiltiga priset för Objektet, d.v.s. det klubbade beloppet) eller häva köpet. Krabbans Auktioner förbehåller sig rätten att själv bestämma valet av åtgärd eller kompensation. Vid hävt köp återbetalas det fulla beloppet som köparen har betalat vilket är summan av det klubbade priset, slagavgift och provision. Krabbans Auktioner förbehåller sig rätten att kräva att reklamation sker skriftligen. Vid oklarheter avseende Säljarens ägande- eller förfoganderätt till Objektet har båda parter rätt att häva köpet. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamationen framställts äger Köparen rätt att häva köpet och mot återlämnande av Objektet återfå det Köparen har betalat för Objektet i samband med köpet. Krabbans Auktioner ansvarar inte för skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt har orsakats av konfiskering, beslag eller annan åtgärd vidtagen av civil eller militär myndighet. Krabbans Auktioners maximala ansvar för Objektet är att återbetala till Köparen vad Köparen har betalat till Krabbans Auktioner i anledning av köpet. Köparen har inte rätt till någon ytterligare ersättning. Krabbans Auktioner ansvarar aldrig för direkta eller indirekta skador som Köparen kan drabbas av.

12. Ångerrätt

I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med svenska lagen (2005:59). Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas.Köparen ska meddela Krabbans Auktioner att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag Köparen får det köpta Objektet i sin egen eller via ombuds besittning.Meddelande om ångrat köp ska innehålla Objektets föremålsnummer samt Köparens kundnamn, och lämnas till Krabbans Auktioner via e-post till info@krabban.se. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kontot.Efter ångrat köp ska Köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera Objektet. Har Objektet avhämtats av Köparen ska retur ske direkt till Krabbans Auktioner. Har Köparen valt hemleverans ska retur ske till den visningslokal där Objektet köptes. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för risken att Objektet skadas, eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Objektet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten.Returnerade Objekt vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Krabbans Auktioner för avhämtning av Köparen. Om Objektet inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras Köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport. När Krabbans Auktioner har tagit emot Objektet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen, med undantag för Objektets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att Köparen har hanterat Objektet i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att Köparen valt en annan leveransmetod än Krabbans Auktioners standardleverans samt förvaringsavgift för de dagar Krabbans Auktioner förvarat Objektet och som överstiger sju (7) kalenderdagar.Återbetalning till Köparen sker i samma form och till samma kontonummer eller kort som eventuellt använts vid köpet. Om Krabbans Auktioner bedömer att Köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud, förbehåller sig Krabbans Auktioner rätten att stänga ner Kundens konto och Kundens tillgång till Tjänsten utan att meddela kunden detta. Åberopande av Ångerrätt påverkar inte extrakostnader såsom lageravgift, påminnelseavgift eller kostnader uppkomna vid beställning av tillvalstjänster såsom exempelvis transport.

13. Befrielsegrunder (Force majeure)

Krabbans Auktioner ansvarar inte för förlust som tillfogas Köparen och är befriad från skadestånd och andra påföljder om Krabbans Auktioner inte kan fullgöra sina åtaganden enligt dessa Användarvillkor genom force majeure händelse förutsatt att Krabbans Auktioner har informerat Köparen om förhållandet inom skälig tid. Som force majeure händelse räknas t.ex. krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda, översvämning, ändrad lagstiftning eller annan omständighet eller olyckshändelse som Krabbans Auktioner inte kan råda över eller förutse. Båda parter äger rätt att häva köpet om Krabbans Auktioner inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Användarvillkor till följd av force majeure händelse som pågår i mer än tre månader.

14. Villkorens giltighetstid

Dessa Användarvillkor avser användandet av Tjänsten samt köp av Objekt via Tjänsten och gäller från det att Kunden har registrerat sig på Tjänsten. Krabbans Auktioner äger rätt att ändra Användarvillkoren samt priser och avgifter som framgår av Prislistan. Vid ändring av Användarvillkoren kommer Kunden att underrättas genom att få e-post skickat till den e-postadress som angavs i samband med registreringen eller genom inloggning på Tjänsten.

15. Prislista för Köpare

Dessa priser gäller vid köp på Tjänsten och Hemsidan. Alla priser anges i SEK. Utöver det vinnande budet tillkommer för varje köpt Objekt provision, slagavgift och i förekommande fall följerätt. Om följerätt tillkommer anges detta i beskrivningen av Objektet. Du kan läsa mer om följerätt i kapitel 08. Följerätt ovan.

Provision: Köpare betalar en provision om 10%

Slagavgift: Köpare betalar en slagavgift om 0 kr

Påminnelseavgift: Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift om 50 kr per förfallen faktura.

Lageravgift: Om avhämtning inte sker enligt Användarvillkoren har Krabbans Auktioner rätt att ta ut en lageravgift 100-500kr per påbörjad vecka beroende av objektets storlek.

16. Prislista för Säljare

Dessa priser gäller vid försäljning på Tjänsten och Hemsidan. Alla priser anges i SEK.

Provision: Säljaren betalar en provision om 10% vinnande bud.

Kostnader för transport och eventuell reparation innan försäljning kan tillkomma.
Kostnader för transport och förvaring av osålt gods som ej avhämtats i tid kan tillkomma.

Påminnelseavgift: Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift om 50 kr per förfallen faktura.

Lageravgift: Om avhämtning inte sker enligt Användarvillkoren har Krabbans Auktioner rätt att ta ut en lageravgift 100-500kr per påbörjad vecka beroende av objektets storlek.